Om föreningen

Enigheten

Enigheten

Föreningen grundades i augusti 1982 för att iståndsätta den gamla tings- och gästgivargården Enigheten i Degerby. Gården donerades till föreningen av familjerna Judith Helin och Klas Eklund.
Klas Eklund med hustru Margareta född Helin var initiativtagarna till att Enigheten skulle doneras till Föglö Hembygdsförening.

Föreningen arbetar för att

  • bevara gårdsenheten Enighetens byggnader och omgivning
  • sörja för att lämplig aktivitet sker på gården, främst med tanke på gästgiveritraditionen
  • för allmänheten anordna möten och samkväm kring för föglöbor intressanta teman
  • sprida upplysning om Föglös historia och nutida förhållanden genom olika arter av publikationsverksamhet
  • främja museal verksamhet och forskning med anknytning till Föglös historia
  • främja kultur och kulturverksamhet av lokalt intresse
  • motta och förvalta donationer vars ändamål är förenliga med föreningens syften
  • samarbeta med andra föreningar och organisationer med motsvarande syften
  • och på liknande sätt verka för att stärka känslan för hembygden bland dem som bor i kommunen men också bland de utflyttade.