Verksamhetsberättelse 2006

Verksamhetsberättelse för Föglö Hembygdsförening r.f. 2006

Medlemmar.

Föreningen hade 150 betalande medlemmar under året.

Styrelsen.

Styrelsen för Föglö hembygdsförening r.f. har haft följande sammansättning under året 2006:

Eva Nyberg¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ordförande

Katarina Mörn¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† vice ordförande

Ann-Mari Holmström¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† kassör

Marlene Sjöblom¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† sekreterare

Marjatta Isaksson                medlem

Marina Gustafsson               medlem

Ove Fogelström¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† medlem

Suppleanter.

Kristina Sundblom

Bjarne Fellman

Revisorer.

Karl-Olof Ulenius

Inger Sundblom

Revisorsuppleant.

Erik Nordblom

Hyrestagare och disponent.

Gun-Britt Gullbrandsson

Möten.

Under året har fem (5) styrelsemöten hållits och protokollförts.

Vid styrelsemötet i oktober medverkade överantikvarie Elisabeth Palamartz och byggnadshistoriker Pjotr Palamartz från museibyrån. En diskussion inleddes om möjligheterna att byggnadsminnesförklara Enigheten, eftersom K-märkning inte är möjligt sedan Enigheten lämnades utanför det byggnadsplanerade området i Degerby.

Årsmöte.

Årsmöte hölls den 9 april kl. 14,00 i Föglö kommunbibliotek.

Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 10 €.

Efter årsmötet presenterade Katarina Gäddnäs och Gabriella Nordlund sin bok ‚ÄùYtterst‚Äù i ord och bild.

Hyresavtal.

Hyresavtal uppgjordes med arrendatorn Gun-Britt Gullbrandsson för tiden 1.1.2006 – 31.12.2008 Enligt det nya avtalet överförs kostnaden för elektriciteten under vinterhalvåret på arrendatorn mot en sänkning av årshyran till 5860,- €

Publikationer.

Gammalt & Nytt med temat ‚ÄùDegerby‚Äù‚Äù trycktes i en upplaga om 800 ex och utkom i juni. Försäljningspris 6 €

Vykort med fyra olika Degerby-motiv trycktes i en upplaga om sammanlagt 1000 ex.

Försäljningspris 1 €

En bok om Henrik Nylunds liv som konstnär, kulturarbetare och politiker, påbörjades och beräknas utkomma hösten 2007.

Evenemang.

Julmarknad anordnades söndagen den 10 december på Enigheten. Vackert väder och rätt så många försäljare, dock endast två från den övriga skärgården, trots inbjudan. Många marknadsbesökare, även från fasta Åland, kunde kombinera marknadsbesöket med middag på Seagram och konsert i kyrkan, vilket blev en lyckad kombination. Föreningen sålde publikationer, T-skjortor, skötte kaffeservering, korvgrillning, julgransförsäljning och anordnade lotteri.

Deltagande i andra evenemang.

Föreningen deltog i Föglö-dagen med stort lotteri och försäljning av publikationer och T-skjortor.

Föreningen medverkade även i den Åländska bokmässan i Mariehamn med försäljning av publikationer.

Ordförande presenterade föreningens arbete på inbjudan av biblioteks- och kulturnämnden i Sottunga i samband med deras Kura skymning-eftermiddag den 18 november.

Talkaarbete.

Lördagen den 13 september anordnades talka på Enigheten. Då tömdes den gamla källaren på allt bråte som sedan kördes till sopstationen.

Nyanskaffningar.

Fem enkla resårsängar och en dubbel resårsäng har anskaffats och bytts ut mot gamla som kasserats.

Renoveringar.

Det gamla tegeltaket på mangårdsbyggnaden revs, reparation och komplettering av läkt och takstolar utfördes och nytt tegeltak lades på . Källaren fick också nytt tegeltak samtidigt. Bodarnas gårdssida brädfodrades utvändigt och målades en gång. Elöversyn utfördes av alla element och installationer i byggnaderna och det som inte uppfyllde säkerhetsmåttet blev utbytt. Elkabel installerades i vattenröret i mangårdsbyggnadens kök på grund av frysrisken. Uttag för bevattning utomhus installerat från köket.

Parkering.

Ett stort dike på Enighetens mark har rörlagts och grusats fast till en mindre parkering och en bättre svängplan.

Donationer.

En dubbelnockad rya som tillhört Hildur Olin i Bråttö har donerats av Christian och Barbro Olin i Sverige. Ryan skall hängas i tingshuset. Lars Troberg har donerat en äldre taklampa och en ny plafond.

Uppvaktningar.

Eva Nyberg¬†uppvaktades i efterskott med blommor på januarimötet med anledning av att hon fyllt 50 år..

Marlene Sjöblom uppvaktades på 70-års dagen med en ros och en inbetalning till föreningen.

Lisbeth Eriksson uppvaktades med en orkidé på sin 75 års-dag.

Föreningens hemsida.

Göran Pettersson¬†sköter föreningens hemsida med domännamnet w.w.w.fyghelde.net Anslöts 2006 till ett danskt webbhotell,‚ÄùSurf Town‚Äù, då det föregående upphört.

Bidrag.

Paf beviljade 5000,- € till föreningens verksamhet, varav 2000,- fördelades till Föglömuséets utställning 2006.

Föglö kommun beviljade 1300,-€ till utgivningen av Gammalt & Nytt.

Insamlingar.

Allmän insamling startades den 10 december 2006 för medel till anskaffning av automatiskt brandalarm till Enigheten.

Ekonomi.

Föreningens ekonomi framgår av bokslutet.