Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse för Föglö Hembygdsförening r. f. 2008.

Medlemmar.

Föreningen hade 124 medlemmar under året.

Styrelsen.

Styrelsen för Föglö Hembygdsförening r.f. har haft följande sammansättning under år 2008.

Eva Nyberg, ordförande

Katarina Mörn, vice ordförande

Marlene Sjöblom, sekreterare

Margita Gustafsson, kassör

Marina Gustafsson, ledamot

Kristina Sundblom, ledamot

Suppleanter.

Roger Helin

Börje Carlstedt

Revisorer.

Karl-Olof Ulenius

Inger Sundblom

Revisorsuppleant.

Erik Nordblom

Arrendator.

Gun-Britt Gullbrandsson

Disponent.

Ove Fogelström

Hedersmedlemmar.

Årsmötet utsåg Karl-Olof Ulenius, Erik Nordblom och Astrid Helin till hedersmedlemmar i föreningen.

Möten.

Under året har åtta (8) styrelsemöten hållits och protokollförts.

Årsmöte.

Årsmöte hölls 2008.04.20 i Föglö Kommunbibliotek.

Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 10€.

Årsmötets program inhiberades på grund av sjukdom.

Hyresavtal.

Hyresavtalet med arrendatorn Gun-Britt Gullbrandsson uppgjordes 2006.01.01 och gäller till 2008.12.31.

Medlemsregister.

Ett komplett medlemsregister är uppgjort under året.

Medlemsbrev utsändes i november.

Publikationer.

Gammalt & Nytt från Föglö på temat ‚ÄùSälar‚Äù trycktes i en upplaga om 700 ex och utkom i juni 2008.

Försäljningspris 6€.

Föreningen lät trycka upp en upplaga om 4 x 500 ex av vykort med motiv av Henrik Nylunds konst, försäljningspris 1€.

 

Evenemang.

Föreningen anordnade ett ‚ÄùLopperi‚Äù på Enigheten den 23 juli som var välbesökt och gav en liten slant.

Föreningen utlyste i september en tävling för den åländska allmänheten om att sticka en tröja för hand i ren ull och med egen komposition. Tröjan skall vara inlämnad 2009.02.28.

Deltagande i andra evenemang.

Föreningen deltog med lotteri och försäljning av publikationer och T-skjortor p嬆 Föglö-dagen

2008.07.05.

Föreningen medverkade i den årliga Åländska bokmässan 2008.11.08 med försäljning av föreningens publikationer.

Medverkat även på Eckerö tullhus julmarknad med försäljning av publikationer.

Föreningen anordnade försäljning av publikationer och T-skjortor inne i biblioteket på Föglö julmarknad 2008.12.13

 

Nyanskaffningar.

Nya T-skjortor har anskaffats i de storlekar som fattades.

40 st. vita tallrikar har inköpts till Enigheten.

Bastuspisen på Enigheten har bytts ut.

Brandalarm.

Harrys El fick entreprenaden att installera brandalarm på Enigheten. Arbetet påbörjades i december och skall vara klart i januari 2009.

Underhållsarbete.

Knutbräderna på bodarna har målats.

Golvet i en av bodarna har brutits upp för att lokalisera den fuktskada som förekommit där, dock utan framgång. Golvet har renoverats.

Uppvaktningar.

Patricia Sjöblom avtackades med blommor vid årsmötet då hon avsade sig återval som kassör på grund av hälsoskäl.

Föreningen hedrade minnet av den så tragiskt bortgångna Marjatta Isaksson med en inbetalning till Föglö kommuns konstfond och blommor vid begravningen 2008.05.02

Eva Nyberg, Marlene Sjöblom och Lisbeth Eriksson hedrade Klas Eklunds minne med en bukett i Föglös färger och tal vid hans kista vid jordfästningen i Mariehamn 2008.08.15

Marina Gustafsson¬†uppvaktades med blommor vid hemkomsten med anledning av sin 60-års dag som hon firade på annan ort.

Föreningens hemsida.

Göran Pettersson¬†uppdaterar föreningens hemsida på Internet med de uppgifter¬†Katarina Mörn¬†förser honom med.

Museivakt.

Föreningen står som huvudman för Föglömuseet och skall från 2007 anställa museivakt.

Museivakter 2008 har varit Gun Sommarström och Niclas Rosenkvist vilket även framgår av museets årsberättelse.

 

Bidrag.

Föreningen erhöll 5500€ i Paf-bidrag till brandalarm och tryckning av Gammalt & Nytt, samt 2700€ till museiverksamheten.

Kulturnämnden i Föglö beviljade 2700€ till museet och 1300€ för utgivningen av Gammalt & Nytt.

Ålands kulturstiftelse har beviljat 1500€ för hantverksprojektet.

Stipendier.

Ingen ansökan om stipendier inkom efter annonsering i Föglö-bladet.

 

Ekonomi.

Föreningens ekonomi framgår av bokslutet.