Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse för Föglö Hembygdsförening r.f. 2007

Medlemmar.

Föreningen hade¬†¬†80 medlemmar under året.

Styrelsen.

Styrelsen för Föglö Hembygdsförening r.f. har haft följande sammansättning under år 2007.

Eva Nyberg¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†ordförande

Katarina Mörn¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†vice ordförande

Patricia Sjöblom¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†kassör

Marlene Sjöblom¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†sekreterare

Marina Gustafsson               ledamot

Marjatta Isaksson                ledamot

Ove Fogelström¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†ledamot

Suppleanter.

Kristina Sundblom

Bjarne Fellman

Revisorer.

Karl-Olof Ulenius

Inger Sundblom

Revisorsuppleant.

Erik Nordblom

Arrendator.

Gun-Britt Gullbrandsson

Möten.

Under året har fem (5) styrelsemöten hållits och protokollförts.

Årsmöte.

Årsmöte hölls 2007.03.18 i Föglö kommunbibliotek.

Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 10 €.

Efter årsmötet presenterade Leo Löthman sin nya bok ‚ÄùIsnätter‚Äù.

Hyresavtal.

Hyresavtalet med arrendatorn Gun-Britt Gullbrandsson uppgjordes 2006.01.01 och gäller till 2008.12.31

Publikationer.

Gammalt & Nytt från Föglö på temat ‚Äù Föglöbor från när och fjärran‚Äù trycktes i en upplaga om 700 ex och utkom i juni 2007.

Försäljningspris 6 €.

Boken om Henrik Nylund, hans liv som konstnär, kulturarbetare och politiker trycktes i Ekenäs i en upplaga om 900 ex. Boken utkom 2007.10.26 .¬†¬†Försäljningspris 30 €.

Evenemang.

Utgivningsfest i Vikingaborg 2007.10.27 för boken om Henrik Nylund. Ca 180 personer deltog i festligheterna. Tal, sång, musik och valda delar av revyn ‚ÄùAstigut‚Äù framfördes till publikens förtjusning. Kaffeservering. En kortfilm om ‚ÄùAstigut‚Äù visades. Försäljningen av boken till specialpriset 25 € gick strålande.

Efter den officiella festen anordnades en inofficiell fest för inbjudna skribenter och andra involverade i bokens tillkomst. Alla medverkande tilldelades gratisexemplar av boken. 60 ex delades ut gratis. Traktering i form av paj, sallad och vin förgyllde kvällen till in på småtimmarna. Vid årets slut återstod 249 ex av boken om Henrik. Succé.

Deltagande i andra evenemang.

Föreningen deltog i Föglödagen 2007.07.07¬†¬†med stort lotteri och försäljning av T-shirts och publikationer.

Föreningen medverkade också vid den Åländska bokmässan i Mariehamn 2007.11.10 där¬†Eva Nyberg¬†höll ett föredrag och presenterade boken om Henrik Nylund och också sålde föreningens publikationer.

25.11 var Marlene Sjöblom till Eckerö julmarknad och sålde publikationer.

På privat initiativ anordnades julmarknad i Degerby 2007.12.08 där föreningen deltog och¬†¬†sålde glögg och pepparkaka samt publikationer inne i biblioteket.

Talkaarbete.

2007.09.15 anordnades städtalka på Enigheten uppe på mangårdsbyggnadens vind. Massor med gammalt bråte från skrubbarna sorterades och en stor del fördes till sopstationen.

Nyanskaffningar.

En ny reklamskylt, tillverkad av Erik Nordblom, blev uppsatt i hörnet vid Kommungården.

Ny mikrovågsugn blev anskaffad, samt tre nya sängar och sex madrasser.

Ett nytt stekbord inköptes.

Underhållsarbete.

Det är inte fullt åtgärdat angående läckaget i en av bodarna, golvet måste brytas upp vilket skall göras nästa år.

Plåtningsarbetet runt skorstenarna åtgärdat och resterande nocktegel på plats.

Arbetet med källarinredningen blev uppskjutet till våren 2008.

Målning av bodarna, servicehuset och södra gaveln på tingshuset är inte helt klart, skall göras färdigt våren 2008.

Uppvaktningar.

På årsmötet avtackades Anne-Mari Holmström för sitt mångåriga arbete som föreningens kassör med blommor och en handvävd pläd.

Donation.

Styrelsen beslöt donera 10 ex av boken om Henrik Nylund till Föglö grundskola.

Föreningens hemsida.

Göran Pettersson¬†uppdaterar föreningens hemsida på Internet med uppgifter som¬†Katarina Mörn¬†förser honom med.

Föglömuseet.

Från och med 2007 skall föreningen som länge stått som huvudman för museet även sköta anställningen av museivakt. Det har tidigare varit kulturnämndens uppgift.

Bidrag.

Föreningen erhöll ett verksamhetsbidrag från Paf om 4000,-€ varav 2000,- € fördelades till museet.

Kulturnämnden beviljade ett bidrag om 1.300€ för utgivningen av Gammalt & Nytt.

Beviljade bidrag till tryckningen av boken om Henrik Nylund är följande:

Svenska Kulturfonden¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†3000,-€

Ålands Kulturstiftelse¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†5000,- ‚Äù

Stiftelsen för Ålands Vänner¬†1000,- ‚Äù

Föglö Kommun¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†2500,- ‚Äù

Insamlingar.

Allmän insamling under året 2007 för medel till anskaffning av automatiskt brandalarm till Enigheten. Avslut 2007.12.09. Influtna medel = 1.404,42

Ekonomi.

Föreningens ekonomi framgår av bokslutet för år 2007.