Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse för Föglö hembygdsförening 2005.

Medlemmar.

Föreningen hade 128 betalande medlemmar under året.

Styrelsen.

Styrelsen för Föglö Hembygdsförening har haft följande sammansättning under året:

Eva Nyberg¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†ordförande

Katarina Mörn¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†vice ordförande

Ann-Mari Holmström¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†kassör

Marlene Sjöblom¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†sekreterare

Marjatta Isaksson                medlem

Marina Gustafsson               medlem

Ove Fogelström¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†medlem

Suppleanter.

Göran Pettersson

Kristina Sundblom

Revisorer.

Karl-Olof Ulenius

Inger Sundblom

Revisorsuppleant.

Erik Nordblom

Hyrestagare och disponent.

Gun-Britt Gullbrandsson

Möten.

Under året har fem (5) styrelsemöten hållits och protokollförts.

 

Årsmöte.

Årsmöte hölls den 3 april 2005 kl. 15.00¬†¬†i Föglö kommunbibliotek.

Efter årsmötet höll Kjell Ekström ett intressant föredrag om ‚ÄùKonsten i Föglö‚Äù

Publikationer.

En folder om Enigheten trycktes upp i 1000 ex på svenska, 500 ex¬†¬†på engelska och 1000 på finska. Den skall enbart användas för Enighetens gäster.

Gammalt & Nytt med temat ‚ÄùBåtar från Föglö‚Äù trycktes upp i en upplaga om 700 ex + 20 st löpsedlar. Upplagan är slutsåld.

Sven Sundbloms båtbyggarhandledning trycktes upp i 100 ex.

Föglö-kalendern 2005 utkom lagom till julen i en upplaga om 500 ex.

Evenemang.

Det anordnades flytande båtutställning i hamnbassängen då muséet invigdes 18 juni. Det blev en succé med mycket folk och ett trettiotal föglö-byggda båtar, museiinvigning, servering, lotteri och dans på Brankis.

Julmarknad anordnades söndagen den 11 december på Enigheten. Fint väder, besökare även bortifrån, rätt så många försäljare. Föreningen sålde T-skjortor och publikationer, skötte kaffeservering, grillkorv- och julgransförsäljning samt lotteri.

Föglödag och bokmässa.

Föreningen deltog på Föglö-dagen med försäljning av T-skjortor och publikationer.

På bokmässan i Ålands Lyceum i Mariehamn den 12 november hade föreningen ett eget bord med publikationer till försäljning, mycket bra försäljning.

Talka arbete.

Lördagen den 15.10 anordnades städtalka på Enigheten. Hela den gamla källaren tömdes på bråte, ett halvt traktorlass. Som källaren är konstruerad innanför kan den inte utnyttjas för förvaring utan att den grävs ur helt och hållet, vilket skall anhållas om till museibyrån. Föreningens linneförråd inventerades och sändes till tvätt, allt som är helt skall bevaras.

Lotterivinster och serveringsmaterial som förvarats i en skrubb på vinden genomgicks och skall föras till lagerutrymmet på kommungården då råttorna gjort stor åverkan på en hel del.

Nyanskaffningar.

Sex nya kuddar och madrasser har införskaffats.

40 seltersglas har inköpts.

Kompletteringsbeställning har gjorts av T-skjortor¬†¬†i de storlekar som är slutsålda.

Renoveringar.

Renoveringar utförda på tingshuset: takstolarna, läkterbräderna och tegeltaket är utbytt, plåtarbete är utfört runt skorstenarna, stuprännor är uppsatta. P嬆¬†norra gaveln har brädfodringen bytts ut och målats, alla ytterfönster är skrapade och målade och en ledstång till trappan är tillverkad.

Dräneringsarbete har utförts bakom bodarna och lillstugan.

Bryggan har förstärkts med nya gångbräder.

Donationer.

Lars Nordberg i Nötö har tillverkat och donerat en ordförandeklubba till föreningen.

Ett värdefullt 1700-tals skåp som i tiden tillhört Enigheten har återbördats genom Klas Eklunds försorg. Skåpet står nu i tingssalen.

Föreningen har erhållit en donation om 100.000 finska mark enligt testamente av Margareta Eklund.

Uppvaktningar.

Kristina Hamnström uppvaktades med vas och blommor vid en gemensam middag på Enigheten efter att ha avgått som sekreterare i föreningen vid årsmötet.

Bidrag.

Föreningen blev beviljad ett bidrag om 1200,- från kulturnämnden för utgivningen av Gammalt & Nytt.

Paf beviljade ett bidrag om 4000,- som delades lika mellan Gammalt & Nytt och Föglömuséet.

Föreningens hemsida.

Föreningen har en egen hemsida,¬†¬†www.fyghelde.net

Ekonomi.

Föreningens ekonomi framgår av bokslutet.